General Chairs                    
Xiaoyi Feng (China)  
Fabio Roli (Italy)  
   
Program Chairs Publicity and Sponsorship Chairs
Abdenour Hadid (Finland) Paulo Lobato Correia (Portugal)
Jinye Peng (China) Jing Yuan (China)
Eric Granger (Canada) Jun Wu (China)
   
Invited speaker Chairs Web Chairs
Rachid Jennane (France) Zhaoqiang Xia (China)
Fadi Dornaika (Spain) Min Qi (China)
   
Tutorial Chairs Local organization members
Hamid Krim (USA) Hongmei Xie
Hichem Maaref (France) Guiqing He
  Shuai Wan
Special Session Chairs Yan Feng
Su Ruan (France) Shaohui Mei
Dongjian He (China) Hangzai Luo
  Yi Wang
Publication Chairs Yongqian Du
Mourad Oussalah (Finland) Guifang Li
Huifang Li (China) Jun Wang
Xiaoyue Jiang (China) Shaoxing Cui
   

 

Steering Committee

  • Jenny Benois-Pineau, LaBRI, University of Bordeaux (France)
  • Hichem Maaref, IBISC, University of Evry Val d'Essonne (France)
  • Su Ruan, LITIS, University of Rouen (France)
  • William Puech, LIRMM, University of Montpelier II (France)
  • Rachid Jennane, I3MTO, University of Orleans, (France)
  • Khalifa Djemal (Chair), IBISC, University of Evry Val d'Essonne (France)